ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.      Adatkezelők megnevezése

 

                        Greencomp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

 1.1.         Adatkezelő elérhetőségei:

                        Székhely: 9082 Nyúl, Fekete István utca 5.

                        Telefonszám: +36-70/1454426

                        E-mail: info@edutoltes.hu

 1.2.         Adatkezelő honlapja: https://www.greencomp.hu

                        Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 1.3.         Adatkezelő elérhetőségei:

                        Székhely: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.

                        Telefonszám: +36-96/500-000

                        E-mail: titkárság@eduvizig.hu

 1.4.                           Adatkezelő honlapja: https://www.eduvizig.hu 

 

 2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

         az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

 

         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

         az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

 

         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

 

 3.    A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 3.1.         A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

név

A szerződés teljesítése érdekében az érintett egyértelmű azonosítása, számlázás  és a kapcsolattartás

lakcím

e-mail cím

 

 

 3.2.         Az adatkezelés jogalapja

 

A GreenComp Bt. végzi az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) részére az adatbázis- és alkalmazásüzemeltetést, így ezen társaság az ÉDUVIZIG teljes adatbázisát jogosult megismerni, de kizárólag abból a célból, hogy ezen társaság üzemeltetni tudja az adatbázist és az engedélyek ellenőrzése, valamint az a felek közti elszámolások megvalósíthatók legyenek. Az igazgatóság adatbiztonsági dokumentuma alábbi linken elérhető: http://www.eduvizig.hu/content/adatkezel%C3%A9s Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

 

 3.3.         Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

 

 4.    Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

 4.1.         Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelők férhetnek hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelők teljesítsék az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 4.2.         Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

Cégünk az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

  Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

  Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

  Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 5.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 5.1.         A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

        az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

 

        az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

 5.2.         A helyesbítéshez való jog

 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

 

 5.3.         A törléshez való jog

 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

         Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

         Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

         az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;

         a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

         a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 

 5.4.         Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 

         ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

         az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

         az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

 

 5.5.         A tiltakozáshoz való jog

 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait:

 

          közvetlen üzletszerzés céljából,

          az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

          az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,

          tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

 

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

 

 5.6.         Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

6.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 

         A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

         Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7.      Értelmező rendelkezések

 

         Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

         Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb. -

         Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

         Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

8.      Egyéb

 

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. január 24. napján lép hatályba.

 

Győr, 2023. január 1.

 

Székely Zsolt

ügyvezető

Greencomp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

 

 

 

Az EDUTOLTES.HU honlapján sütiket használunk a weboldal látogatottságáról szóló információk gyűjtése érdekében. Kérjük, olvassa el a Sütikezelési tájékoztatót, amely részletes információkat tartalmaz az általunk használt sütikről, valamint ezek kezeléséről. Az „Elfogadom” gombra kattintással Ön hozzájárul a sütik használatához.